Coffeeandsnacks.gr  
 
   

Áñ÷éêÞ Óåëßäá Åðéêïéíùíßá ×Üñôçò ÁíáæÞôçóçò

ÁíáæÞôçóç: Óýíèåôç áíáæÞôçóç
 
Áñ÷éêÞ Óåëßäá    
ÊáôÜëïãïò    
Ï Ëïãáñéáóìüò ìïõ    
Óôï êáëÜèé    

 
Áñ÷éêÞ ÓåëßäáÕëïðïßçóç ðáñáããåëßáò  
Õëïðïßçóç ðáñáããåëßáò
Τα βÞματα που πρÝπει να ακολουθÞσετε για την πραγματοποßηση μιας παραγγελßας μÝσω του ηλεκτρονικοý μας καταστÞματος εßναι τα εξÞς:

  1. ΕπιλÝξετε το προúüν Þ τα προúüντα που θÝλετε να παραγγεßλετε.
  2. Πατþντας το κουμπß  "ΠροσθÞκη στο καλÜθι",  το προúüν που Ýχετε επιλÝξει προστßθεται στο καλÜθι αγορþν σας.
  3. Κατüπιν πηγαßνοντας στο «ταμεßο» εμφανßζονται τα προúüντα που Ýχετε εισÜγει στο καλÜθι αγορþν σας. Αφοý κÜνετε Ýναν Ýλεγχο των προúüντων, Θα πατÞσετε το κουμπß "Ταμεßο".
  4. Κατüπιν θα σας ζητηθεß να εισÜγετε το üνομα χρÞστη και τον κωδικü σας, σε περßπτωση που εßστε εγγεγραμμÝνο μÝλος του ηλεκτρονικοý μας καταστÞματος. ΕÜν δεν εßστε μÝλος και θÝλετε να εγγραφεßτε μπορεßτε να το κÜνετε πατþντας το κουμπß "ΕγγραφÞ'" και συμπληρþνοντας  τα στοιχεßα που θα σας ζητηθοýν. Πατþντας το κουμπß "ΠληρωμÞ σαν επισκÝπτης" μπορεßτε να κÜνετε την παραγγελßα σας χωρßς να γßνετε μÝλος στο κατÜστημÜ μας.
  5. ΕπιλÝξετε τον τρüπο αποστολÞς που επιθυμεßτε και εßναι διαθÝσιμος για την περιοχÞ στην οποßα θÝλετε να αποσταλεß το εμπüρευμα.
  6. ΕπιλÝξετε τον τρüπο πληρωμÞς της παραγγελßας σας.
  7. Θα πρÝπει να δηλþσετε üτι αποδÝχεστε τους üρους χρÞσης και την πολιτικÞ του καταστÞματος, αφοý πρþτα τους διαβÜσετε και συμφωνεßτε με αυτοýς.
  8. Η παραγγελßα σας Ýχει ολοκληρωθεß με επιτυχßα. 
Öüñôùóç...