Coffeeandsnacks.gr  
 
   

Áñ÷éêÞ Óåëßäá Åðéêïéíùíßá ×Üñôçò ÁíáæÞôçóçò

ÁíáæÞôçóç: Óýíèåôç áíáæÞôçóç
 
Áñ÷éêÞ Óåëßäá    
ÊáôÜëïãïò    
Ï Ëïãáñéáóìüò ìïõ    
Óôï êáëÜèé    

 
Áñ÷éêÞ Óåëßäá¼ñïé ðþëçóçò  
¼ñïé ðþëçóçò

Γενικοß ¼ροι                                                                                                                                              

Η εταιρßα με την επωνυμßα coffeeandsnacks ΑρσÝνης ΘωμÜς εßναι Ýνα ηλεκτρονικü κατÜστημα πþλησης αυτüματων πωλητþν και αναλþσιμων μÝσω του Διαδικτýου, που εδρεýει στην ΛÜρισα (Ανθßμου ΓαζÞ 6).

Πρωταρχικü μÝλημα της εταιρßας εßναι η παρÜθεση των üρων που διÝπουν τα δικαιþματα και τις υποχρεþσεις της ßδιας της εταιρßας προς üλους εσÜς που θα επισκεφθεßτε τις ιστοσελßδες του. Σκοπü Ýχει την ενημÝρωσÞ σας για τα δικÜ σας δικαιþματα και υποχρεþσεις και την καλýτερη εξυπηρÝτησÞ σας στην αναζÞτηση και απüκτηση των προúüντων που επιθυμεßτε να αγορÜσετε απü το κατÜστημÜ της.


 
ΠροσωπικÜ δεδομÝνα                                                                                                                                  

Απαραßτητη προûπüθεση για την Ýναρξη της μεταξý μας συνδιαλλαγÞς εßναι η γνωστοποßηση απü πλευρÜς σας κÜποιων προσωπικþν σας στοιχεßων. ¼ταν κÜνετε μια παραγγελßα, θα σας ζητÞσουμε το πλÞρες ονοματεπþνυμü σας, τη διεýθυνση στην οποßα θα αποσταλοýν τα πωλοýμενα προúüντα, τον αριθμü του σταθεροý σας τηλεφþνου (Þ üποιο Üλλο τηλÝφωνο θÝλετε το οποßο θα χρησιμοποιηθεß για την καλýτερη εξυπηρÝτηση σας), την ηλεκτρονικÞ σας διεýθυνση (e-mail address) κ.λπ. και στην περßπτωση που επιλÝξετε οι πληρωμÝς σας να γßνονται μÝσω πιστωτικÞς κÜρτας, τον αριθμü της και την ημερομηνßα λÞξεως της.

Η εταιρßα, ακολουθþντας απαρÝγκλιτα τις αρχÝς  προστασßας προσωπικþν δεδομÝνων που προβλÝπονται απü τους σχετικοýς νüμους και διεθνεßς συμβÜσεις δεν πρüκειται να προβεß σε οποιαδÞποτε αθÝμιτη και χωρßς την προηγοýμενη ÝγκρισÞ σας χρÞση. Η εταιρßα coffeeandsnacks με κανÝναν τρüπο δεν αποκαλýπτει, δημοσιοποιεß, πωλεß, ανταλλÜσσει τα προσωπικÜ στοιχεßα και τις πληροφορßες που μας εμπιστεýεστε. Κατ' εξαßρεσιν μπορεß να δημοσιοποιηθοýν προσωπικÜ σας στοιχεßα απü την εταιρßα, τηρουμÝνης πÜντα της προβλεπüμενης απü το νüμο διαδικασßας üταν τοýτο επιβÜλλεται απü Δημüσια ΑρχÞ, δικαστÞριο κλπ.

Η εταιρßα coffeeandsnacks επιφυλÜσσεται του δικαιþματος του να ενημερþνει τους προμηθευτÝς του με στατιστικÝς καταστÜσεις πωλÞσεων, οι οποßες üμως σε καμßα περßπτωση δεν θα περιÝχουν προσωπικÜ στοιχεßα που μπορεß να οδηγÞσουν σε αναγνþριση ατüμων.

Επßσης μπορεßτε οποτεδÞποτε να προβεßτε εφüσον υπÜρχει λüγος στην αλλαγÞ των προσωπικþν στοιχεßων που μας Ýχετε γνωστοποιÞσει Þ και να περιορßσετε Þ ακυρþσετε τη χρÞση κÜποιων απü τα στοιχεßα αυτÜ.
 


ΑσφÜλεια                                                                                                                                                

Η εταιρßα coffeeandsnacks κατα την πραγματοποßηση των αγορþν χρησιμοποιεß το πρωτüκολλο SSL, με κρυπτογρÜφηση 128-bit (την πιο ισχυρÞ σÞμερα), για ασφαλεßς online εμπορικÝς συναλλαγÝς. Με αυτüν τον τρüπο κρυπτογραφοýνται üλες οι προσωπικÝς σας πληροφορßες, συμπεριλαμβÜνομÝνων τον αριθμü της πιστωτικÞς κÜρτας, το üνομα και την διεýθυνση σας, Ýτσι þστε να μην μποροýν να διαβαστοýν Þ να αλλαχτοýν κατÜ την μεταφορÜ τους στο Internet.

Το πρωτüκολλο SSL (Secure Sockets Layer), εßναι σÞμερα το παγκüσμιο standard στο διαδßκτυο για την πιστοποßηση δικτυακþν τüπων (web sites) στους δικτυακοýς χρÞστες και για την κρυπτογρÜφηση στοιχεßων μεταξý των δικτυακþν χρηστþν και των δικτυακþν εξυπηρετητþν (web servers). Μßα κρυπτογραφημÝνη SSL επικοινωνßα απαιτεß üλες τις πληροφορßες που αποστÝλλονται μεταξý ενüς πελÜτη και ενüς εξυπηρετητÞ (server) να κρυπτογραφοýνται απü το λογισμικü αποστολÞς και να αποκρυπτογραφοýνται απü το λογισμικü αποδοχÞς, προστατεýοντας Ýτσι προσωπικÝς πληροφορßες κατÜ τη μεταφορÜ τους. ΕπιπλÝον, üλες οι πληροφορßες που αποστÝλλονται με το πρωτüκολλο SSL, προστατεýονται απü Ýναν μηχανισμü που αυτüματα εξακριβþνει εÜν τα δεδομÝνα Ýχουν αλλαχτεß κατÜ την μεταφορÜ.
 


Ακýρωση Παραγγελßας                                                                                                                                  

Η εταιρßα coffeeandsnacks διαθÝτει μηχανισμü για την ακýρωση μιας παραγγελßας (ολικÜ Þ μερικÜ) που Ýχει Þδη καταχωρηθεß. Για οποιαδÞποτε ακýρωση μιας παραγγελßας (ολικÜ Þ μερικÜ) θα πρÝπει να στεßλετε e-mail στο info@coffeeandsnacks.gr Þ να μας καλÝσετε στο 2410-537864.
 


 

Τρüπος και χρüνος αποστολÞς                                                                                                                       

Τα προúüντα παραδßδονται Üμεσα μετÜ την επιβεβαßωση της πληρωμÞς.
 

 

ΤιμÝς προúüντων                                                                                                                                         

Στις τιμÝς που αναγρÜφονται στους σχετικοýς καταλüγους δßπλα απü κÜθε προúüν περιλαμβÜνεται το ΦΠΑ (19%).

Για ορισμÝνες περιοχÝς της ΕλλÜδας για τις οποßες ισχýουν μειωμÝνοι συντελεστÝς ΦΠΑ τüτε οι τιμÝς των προúüντων εßναι χαμηλüτερες απü τις αναγραφüμενες κατÜ τον μειωμÝνο ΦΠΑ.
 

 

Υπαναχþρηση και επιστροφÝς προúüντων                                                                                                        

¸χετε το δικαßωμα να επιστρÝψετε τα προúüντα που αγορÜσετε, αζημßως και χωρßς να υποχρεοýστε να μας ανακοινþσετε το λüγο για τον οποßο επιθυμεßτε την επιστροφÞ των προúüντων, εντüς προθεσμßας 10 ημερολογιακþν ημερþν απü την ημερομηνßα που θα παραλÜβετε τα προúüντα.

 
ΔιÜφορα 
    
                                                                                                                                              
1. Δüλια χρÞση πιστωτικÞς κÜρτας πελÜτου: Η εταιρßα coffeeandsnacks αναλαμβÜνει την υποχρÝωση να καλýψει την ευθýνη σας προς την ΤρÜπεζα που Ýχει εκδþσει τις πιστωτικÝς σας κÜρτες (ποσü που προκýπτει απü τη σýμβαση για την Ýκδοση της πιστωτικÞς σας κÜρτας), σε περßπτωση που γßνει χρÞση αυτÞς απü μη εξουσιοδοτημÝνο πρüσωπο (δüλια χρÞση πιστωτικÞς κÜρτας). Η ευθýνη αυτÞ καλýπτει μüνο τις περιπτþσεις που η μη εξουσιοδοτημÝνη/δüλια χρÞση της πιστωτικÞς σας κÜρτας για αγορÝς στην  εταιρßα coffeeandsnacks δεν οφεßλεται σε δικü σας σφÜλμα Þ αμÝλεια. Για το λüγο αυτü Ýχετε υποχρÝωση αμÝσως μüλις αντιληφθεßτε την απþλεια της πιστωτικÞς σας κÜρτας να προβεßτε σε ενημÝρωση της εκδοýσας ΤρÜπεζας, þστε να ακυρωθεß αυτÞ και να αποκλεισθεß η χρÞση της απü μη εξουσιοδοτημÝνα πρüσωπα. Σε περßπτωση δüλιας χρÞσης της πιστωτικÞς σας κÜρτας, τα χρÞματα που Ýχουν χρεωθεß στον Τραπεζικü λογαριασμü σας, θα επαναπιστωθοýν Þ θα σας επιστραφοýν.
 

2. ΔιαφημιστικÜ μηνýματα: Η εταιρßα coffeeandsnacks παρÝχει τη δυνατüτητα στους χρÞστες του να επιλÝξουν την πληροφüρησÞ τους για τα νÝα προúüντα που διαθÝτει στην αγορÜ και για Üλλες τυχüν προσφορÝς, διακανονισμοýς πληρωμÞς κλπ με την αποστολÞ διαφημιστικþν - ενημερωτικþν μηνυμÜτων στην ηλεκτρονικÞ Þ ταχυδρομικÞ τους διεýθυνση Þ δια του τηλεφþνου. Η εταιρßα coffeeandsnacks δεν θα χρησιμοποιÞσει καταχρηστικÜ την παραπÜνω υπηρεσßα του. Δßδεται δε πÜντοτε στους χρÞστες η δυνατüτητα διακοπÞς της λÞψης διαφημιστικþν μηνυμÜτων.
 

3. Cookies: ¼πως τα περισσüτερα sites στο διαδßκτυο Ýτσι και στο coffeeandsnacks χρησιμοποιοýμε cookies Ýτσι þστε να Ýχουμε πρüσβαση σε ορισμÝνες πληροφορßες κÜθε φορÜ που περιηγεßστε με κÜποιον web browser στο κατÜστημα μας. Χωρßς την χρησιμοποßηση των cookies θα Þταν αδýνατον να σας προσφÝρουμε σημαντικÝς υπηρεσßες üπως: κατÜσταση παραγγελιþν, προσωπικÝς ρυθμßσεις (π.χ. ρυθμßσεις παραγγελßας με 1 κλßκ), αποθÞκευση αντικειμÝνων στο καλÜθι Þ στην λßστα υπενθýμισης σας μεταξý δýο επισκÝψεþν σας κ.α. Τα Cookies εßναι αλφαριθμητικÜ αρχεßα που μεταβιβÜζουμε στον σκληρü δßσκο των υπολογιστþν σας διαμÝσου του διαδικτýου σας Ýτσι þστε να σας προσφÝρουμε υπηρεσßες üπως αυτÝς που αναφÝρθηκαν παραπÜνω. Στις ρυθμßσεις του browser σας μπορεßτε να επιλÝξετε να εμποδßσετε τον browser σας απü το να δÝχεται νÝα cookies Þ να σας ρωτÜει κÜθε φορÜ που Ýνα νÝο cookie πρüκειται να εγκατασταθεß στον σκληρü σας δßσκο. Παρ’ üλα αυτÜ θα πρÝπει να γνωρßζετε πως αν επιλÝξετε να εμποδßζετε τα cookies απü το να αποθηκευτοýν στον σκληρü σας δßσκο δεν θα μπορεßτε να χρησιμοποιÞσετε κÜποιες υπηρεσßες του καταστÞματος μας.
 

4. Τροποποßηση των üρων του παρüντος: Η εταιρßα coffeeandsnacks διατηρεß το δικαßωμα να τροποποιεß Þ να ανανεþνει τoυς üρους και τις προûποθÝσεις συναλλαγþν. Η εταιρßα coffeeandsnacks αναλαμβÜνει δε την υποχρÝωση να ενημερþνει το παρüν κεßμενο για οποιαδÞποτε αλλαγÞ Þ προσθÞκη στους üρους.
 

5. Ισχýον Δßκαιο: ¼λες οι συναλλαγÝς που πραγματοποιεßτε μÝσω του coffeeandsnacks διÝπονται απü το ΔιεθνÝς και Ευρωπαúκü δßκαιο που ρυθμßζει θÝματα σχετικÜ με το ηλεκτρονικü εμπüριο καθþς επßσης και απü το Νüμο περß προστασßας των καταναλωτþν (Ν. 2251/1994) που ρυθμßζει θÝματα σχετικÜ με τις πωλÞσεις απü απüσταση.

Öüñôùóç...