Coffeeandsnacks.gr  
 
   

Áñ÷éêÞ Óåëßäá Åðéêïéíùíßá ×Üñôçò ÁíáæÞôçóçò

ÁíáæÞôçóç: Óýíèåôç áíáæÞôçóç
 
Áñ÷éêÞ Óåëßäá    
ÊáôÜëïãïò    
Ï Ëïãáñéáóìüò ìïõ    
Óôï êáëÜèé    

 
 Êáëþò Þñèáôå óôï Coffeeandsnacks.gr


Óáò ðñïôåßíïõìå
 
ASTRO
ÄùñåÜí ôïðïèÝôçóç

   
SFERA S
ÄùñåÜí ôïðïèÝôçóç

 
 
Nesquik Lacte

ÔéìÞ: 5.10

(5.76 ìå ÖÐÁ)

   
Carnation

ÔéìÞ: 4.10

(4.63 ìå ÖÐÁ)

 
 
Nescafe Ristretto

ÔéìÞ: 14.80

(16.72 ìå ÖÐÁ)

   
Nescafe Classic Vending

ÔéìÞ: 12.90

(14.58 ìå ÖÐÁ)

 
 
ËÏÕÌÉÄÇÓ Ðáñáäïóéáêüò

ÔéìÞ: 4.40

(4.97 ìå ÖÐÁ)

   
Nescafe Special Filtre

ÔéìÞ: 16.10

(18.19 ìå ÖÐÁ)

 
 
Nescafe Cappuccino

ÔéìÞ: 7.30

(8.25 ìå ÖÐÁ)

   
Nestea Lemon

ÔéìÞ: 4.70

(5.31 ìå ÖÐÁ)

 
 
BOSS- ÓïêïëÜôá ÃÜëáêôïò

ÔéìÞ: 1.10

(1.24 ìå ÖÐÁ)

   
Nestle ÃêïöñÝôá

ÔéìÞ: 0.24

(0.27 ìå ÖÐÁ)

 
 
ÊïñðÞ

ÔéìÞ: 0.22

(0.25 ìå ÖÐÁ)

   
NESCAFE BLACKICE

ÔéìÞ: 1.10

(1.24 ìå ÖÐÁ)

 
 
Crunch Ìðëå (100gr)

ÔéìÞ: 1.00

(1.13 ìå ÖÐÁ)

   
Kit Kat

ÔéìÞ: 0.42

(0.47 ìå ÖÐÁ)

 
Öüñôùóç...